เอ็นพีเอการบัญชี

ค่าสอบบัญชี


ปรับราคาค่าสอบบัญชีเพิ่มอีก 1,000 บาท

     คณะผู้สอบบัญชีแจ้งว่า  ลูกค้าที่ชำระค่าสอบบัญชีภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นรอบบัญชี 31 ธันวาคม ให้ราคาเป็นไปตามหน้าเวบ npa-account
     ส่วนลูกค้ารายใดที่เลื่อนชำระออกไป เกิน 30 วันนับจากวันสิ้นรอบบัญชี ปรับราคาค่าสอบบัญชีเพิ่มอีก 1,000 บาท,  เกิน 60 วัน ปรับเพิ่มอีก 2,000,  เกิน 90 วันขึ้นไปปรับเพิ่มอีก 3,000
     จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน