เอ็นพีเอการบัญชี

ทำบัญชีถูก Package สุดคุ้ม เริ่มต้นที่ 2,000 บาท


จัดทำ ปกส. ภ.ง.ด.1 1ก 3 53 50 51 สบช.3 พร้อมยื่นนำส่ง

        Package 1. ทำบัญชีถูก Package สุดคุ้ม 2,000 บาท เอกสารไม่เกิน 20 บิล
     ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
3.1 จัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย
3.2 ยื่นแบบ ภ.พ.30 ออนไลน์เท่านั้น
3.3 จัดทำบัญชีทรัพย์สิน+ค่าเสื่อมราคา
3.4 จัดทำงบการเงิน
3.5 เซ็นต์รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3.6 จัดทำ ปกส. ภ.ง.ด.1 1ก 3 53 50 51 สบช.3 บอจ.5 พร้อมยื่นนำส่ง

        Package 2. ทำบัญชีถูก Package สุดคุ้ม 3,000 บาท เอกสารไม่เกิน 40 บิล
     ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
3.1 จัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย
3.2 ยื่นแบบ ภ.พ.30 ออนไลน์เท่านั้น
3.3 จัดทำบัญชีทรัพย์สิน+ค่าเสื่อมราคา
3.4 จัดทำงบการเงิน
3.5 เซ็นต์รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3.6 จัดทำ ปกส. ภ.ง.ด.1 1ก 3 53 50 51 สบช.3 บอจ.5 พร้อมยื่นนำส่ง
3.7 งบรายเดือนฟรี 1 ปี