เอ็นพีเอการบัญชี

เร่งนำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น


เร่งนำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

           การนำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ขอให้นิติบุคคล เร่งนำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ปี 2560 ผ่านระบบ DBD e-Filing ที่ www.dbd.go.th สายด่วน 1570 และ ระบบการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ http://efiling.dbd.go.th ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2561