เอ็นพีเอการบัญชี

ยื่นแบบ ภงด.50 ทางอินเตอร์เน็ต ต้องยื่นงบการเงินด้วย


ยื่นแบบ ภงด.50 ทางอินเตอร์เน็ต ต้องยื่นงบการเงินด้วย

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 296  ลงวันที่ 17 พ.ค.60

          บริษัท หรือ หจก.ที่ได้ยื่นแบบ ภงด.50 ทางอินเตอร์เน็ต จะต้องยื่นงบการเงินต่อกรมสรรพากรด้วย  ถ้าไม่ยื่นมีโทษปรับ 2 พันบาทตามมาตรา 35  ซึ่งแก้ไขตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๑) แต่ทางสรรพากรอนุโลมให้สามารถยื่นงบการเงินโดยไม่ต้องเสียค่าปรับ ได้ถึงวันที่ 31 ต.ค.60 สามารถยื่นได้ที่สรรพากรสาขาพื้นที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่