เอ็นพีเอการบัญชี

การส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี รอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นต้นไป


การส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี รอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นต้นไป

          การส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี รอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นต้นไป ให้ลูกค้าและสมาชิกยื่นส่งงบให้ผู้สอบบัญชีภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นรอบบัญชี หากเลยกำหนดลูกค้าและสมาชิกต้องจัดหาผู้สอบบัญชีเอง
          หมายเหตุ จากการตรวจข้อมูลงบการเงินของลูกค้า พบว่าผู้สอบบางท่านแอบรับงานโดยตรงกับสาขาที่ปิดไปแล้ว จึงทำให้การรับงบการเงินจากทางเราลดน้อยลง ซึ่งทางเราจะหามาตรการป้องกันต่อไป