เอ็นพีเอการบัญชี

เหมาจ่าย


อัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา

ตารางแสดงอัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา สำหรับเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8


 

ประเภทเงินได้พึงประเมิน ร้อยละ
(1) การเก็บค่าต๋ง หรือค่าเกมจากการพนันการแข่งขัน หรือ การเล่นต่าง ๆ 65
(2) การถ่าย ล้างอัด หรือขยายรูปภาพยนตร์รวมทั้งการขายสวนประกอบ 70
(3) การทำกิจการคานเรือ อู่เรือ หรือซ่อมเรือที่มิใช่ซ่อมเครื่องจักรเครื่องกล 70
(4) การทำรองเท้า และเครื่องหนังแท้ หรือหนังเทียม รวมทั้งการขาย ส่วนประกอบ 70
(5) การตัด เย็บ ถัก ปักเสื้อผ้า หรือสิ่งอื่น ๆรวมทั้งการขายส่วนประกอบ  
(6) การทำ ตกแต่ง หรือซ่อมแซม เครื่องเรือน รวมทั้งการขายส่วนประกอบ 70
(7) การทำกิจการโรงแรม หรือภัตตาคารหรือการปรุงอาหาร หรือเครื่องดื่มจำหน่าย 70
(8) การดัด ตัด แต่งผม หรือตกแต่งร่างกาย 70
(9) การทำสบู่ แชมพู หรือเครื่องสำอาง 70
(10) การทำวรรณกรรม 75
(11) การค้าเครื่องเงิน ทอง นาก เพชร พลอย หรืออัญมณีอื่น รวมทั้งการขายส่วนประกอบ 75
(12) การทำกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล เฉพาะที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน รวมทั้งการรักษาพยาบาล และการจำหน่ายยา 75
(13) การโม่หรือย่อยหิน 75
(14) การทำป่าไม้ สวนยาง หรือไม้ยืนต้น 80
(15) การขนส่ง หรือรับจ้างด้วยยานพาหนะ 80
(16) การทำบล็อกและตรา การรับพิมพ์ หรือเย็บสมุด เอกสาร รวมทั้งการขายส่วนประกอบ 80
(17) การทำเหมืองแร่ 80
(18) การทำเครื่องดื่มตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเครื่องดื่ม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2502 85
(19) การทำเครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบเครื่องซีเมนต์ หรือดินเผา 80
(20) การทำหรือจำหน่ายกระแสไฟฟ้า 80
(21) การทำน้ำแข็ง 80
(22) การทำกาว แป้งเปียก หรือสิ่งที่มีลักษณะทำนองเดียวกันและการทำแป้งชนิดต่าง ๆที่มิใช่เครื่องสำอาง 80
(23) การทำลูกโป่ง เครื่องแก้ว เครื่องพลาสติกหรือเครื่องยางสำเร็จรูป 80
(24) การซักรีด หรือย้อมสี 80
(25) การขายของนอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่น ซึ่งผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิต 80
(26) รางวัลที่เจ้าของม้าได้จากการส่งม้าเข้าแข่ง 80
(27) การรับสินไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก หรือการได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยเด็ดขาดจากการขายฝาก 85
(28) การรมยาง การทำยางแผ่น หรือยางอย่างอื่นที่มิใช่ยางสำเร็จรูป 85
(29) การฟอกหนัง 85
(30) การทำน้ำตาล หรือน้ำเหลืองของน้ำตาล 85
(31) การจับสัตว์น้ำ 85
(32) การทำกิจการโรงเลื่อย 85
(33) การกลั่น หรือหีบน้ำมัน 85
(34) การให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตามมาตรา 40 (5) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2502 85
(35) การทำกิจการโรงสีข้าว 85
(36) การทำเกษตรกรรมประเภท ไม้ล้มลุกและธัญชาติ 85
(37) การอบหรือบ่มใบยาสูบ 85
(38) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได้ 85
(39) การฆ่าสัตว์จำหน่าย รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได 85
(40) การทำนาเกลือ 85
(41) การขายเรือกำปั่น หรือเรือมีระวาง ตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟหรือเรือยนต์มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป หรือแพ 85
(42) การขายที่ดินเงินผ่อนหรือการให้เช่าซื้อที่ดิน 61
(43) การแสดงของนักแสดงละครภาพยนตร์ วิทยุหรือโทนักดนตรี นักกีฬาอาชีพ หรือนักแสดง เพื่อความบันเทิงใด ๆ  
สำหรับเงินได้ส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท 60
สำหรับเงินได้ส่วนที่เกิน 300,000 บาท 40
การหักค่าใช้จ่ายตาม (ก) และ (ข) รวมกันต้องไม่เกิน 600,000 บาท  
(44) เงินได้ที่มิได้ระบุไว้ตั้งแต่ข้อ (1)-ข้อ (43)ให้หักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรเท่านั้น