เอ็นพีเอการบัญชี

สัจจามิน สะยาด่อเอ


พระศรีอาร์ยในกาลข้างหน้า

     พระศรีอาร์ย ครั้งเกิดที่พม่าท่านมีนามว่าสะยาด่อเอหรือท่านสัจจามิน เกิดที่ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยามีนามว่าสมเด็จพระนเรศวร  และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีนามว่าภูมิพลในหลวงรัชกาลที่9  อีกสองพันปีท่านจะลงมาประสูติอีกครั้งและเป็นชาติสุดท้ายเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป
     ท่านปู่โพมินข่องเปรียบดั่งอัครสาวกเบื้องซ้าย  ท่านปู่โพโพอ่องเปรียบดั่งอัครสาวกเบื้องขวา  กาลใดที่องค์พระศรีอาร์ยลงมาจุติเป็นพระพุทธเจ้า  ท่านปู่ทั้งสองจะลงมาพร้อมกับพระศรีอาร์ย