เอ็นพีเอการบัญชี

รายจ่ายต้องห้าม


รายจ่ายที่ลงบัญชีไม่ได้

      รายจ่ายที่ลงบัญชีไม่ได้ หรือ รายจ่ายต้องห้าม
1.รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว
2.รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน
3.เบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีอากร ค่าปรับทางอาญา
4.ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชำระหรือพึงชำระ
5.เงินเดือนของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนที่เกินสมควร
6.รายจ่ายซึ่งกำหนดขึ้นเอง
7.รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไร
8.รายจ่ายซึ่งพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ
9.ค่ารับรองหรือค่าบริการส่วนที่เกินกำหนด