เอ็นพีเอการบัญชี

บิลลอย


บิลที่ไม่ระบุตัวตนทั้งผู้ซื้อผู้ขาย

     บิลลอย  บิลที่ไม่ระบุตัวตนทั้งผู้ซื้อผู้ขายผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ แต่ระบุรายการหรือรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ มักจะพบเห็นบ่อยๆ  ตามร้านค้าทั่วไปที่ไม่เข้าระบบ (พาณิชย์หรือนิติบุคคล)  บางคนก็เรียกบิลเงินสดก็แล้วแต่จะเรียกกัน
     ลงบัญชีได้ไม่ผิดกฎหมาย  แต่ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับเงินซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพขายหรือให้บริการอย่างแท้จริง