เอ็นพีเอการบัญชี

บอจ.5


ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

     กฎหมายกำหนดให้บริษัทจำกัดต้องยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ต่อนายทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยให้ยื่นผ่านระบบ DBD e-Filing เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
     ลูกค้าที่ต้องการให้ยื่นบอจ.5  ขอให้เตรียมสำเนาบอจ.5 ฉบับ update  ล่าสุดมาด้วย  ทั้งนี้การยื่นมีค่าบริการ  500  บาท