เอ็นพีเอการบัญชี

ทำไมต้องดึงใบกำกับภาษีซื้อ


ต้นฉบับบใบกำกับภาษีซื้อจะถูกบันทึกในสมุดรายวันขั้นต้นก่อน

     โดยหลักการแล้วต้นฉบับบใบกำกับภาษีซื้อจะถูกบันทึกในสมุดรายวันขั้นต้นก่อนดังนั้นเอกสารต้องเป็นต้นฉบับและเป็นตัวจริงเท่านั้นห้ามสำเนา 
     กรณีจ่ายชำระหนี้  เอกสารจะประกอบไปด้วย  ใบสำคัญจ่าย + ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินและสำเนาใบกำกับภาษีซื้อ อื่นๆ ถ้ามี  (ไม่จำเป็นต้องแนบต้นฉบับใบกำกับภาษีซื้อ)  คนที่ไม่เคยทำบัญชีระบบ manual มาก่อนจะไม่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการที่ดี