เอ็นพีเอการบัญชี

การทำบัญชี ขั้นตอนที่4


การจัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย

          การทำบัญชี ขั้นตอนที่4  การจัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย  โดยให้ผ่านรายการที่สมุดรายวันซื้อ,สมุดรายวันขายทั้งหมด 
          อย่าไปยึดติดกับทฤษฎีว่าซื้อขายเงินสดต้องไปที่สมุดสำคัญรับ,สมุดสำคัญจ่าย  และซื้อขายเงินเชื่อต้องไปที่สมุดรายวันซื้อและสมุดรายวันขาย  เราสามารถกำหนดเงื่อนไขชำระเวลาป้อนข้อมูล  และ charge  เป็นเงินสดหรือลูกหนี้การค้า/เจ้าหนี้การค้า  ได้ครับ