เอ็นพีเอการบัญชี

การทำบัญชี ขั้นตอนที่4


การจัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย

          การทำบัญชี ขั้นตอนที่4  การจัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย  โดยให้ผ่านรายการไปที่  เมนูขาย-ขายเงินสด/ขายเงินเชื่อ,  เมนูซื้อ-ซื้อเงินสด/ซื้อเงินเชื่อ  แล้วแต่กรณีเป็นต้น
          การผ่านรายการไปที่ซื้อเงินเชื่อขายเงินเชื่อ  หากลูกค้าไม่จัดทำใบสำคัญรับ (รับชำระหนี้)  หรือใบสำคัญจ่าย (จ่ายชำระหนี้)  ให้ผ่านรายการไปที่ซื้อเงินสดขายเงินสดจะดีกว่า  เพื่อตัดปัญหาการตามเอกสารจากลูกค้า