เอ็นพีเอการบัญชี

การทำบัญชี ขั้นตอนที่1


การตรวจสอบบิลซื้อบิลขาย

          การทำบัญชีขั้นตอนที่1. การตรวจสอบบิลซื้อบิลขายดังนี้ บิลขายหมายถึงสำเนาใบกำกับภาษีขาย  หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินกรณีผู้ประกอบการไม่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนบิลซื้อหมายถึงต้นฉบับใบกำกับภาษีซื้อ
     1. คำว่า "ใบกำกับภาษี" ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด  หากผู้ประกอบการไม่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  คำว่า "ใบเสร็จรับเงิน" ในที่ที่เห็นได้ชัด
     2. ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการ
     3. ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
     4. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี)
     5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
     6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าและหรือของบริการให้ชัดแจ้ง
     7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
     8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนดเช่น  เอกสารออกเป็นชุด  ต้นฉบับใบกำกับภาษี  สำเนาใบกำกับภาษี  ไม่ใช่ใบกำกับภาษี  สำนักงานใหญ่  สาขาเลขที่  เป็นต้น