เอ็นพีเอการบัญชี

การจ่ายเงินให้บุคคลภายนอก


กรณีไม่ใช่นิติบุคคล

     ตัวอย่างกรณีศึกษา  การจ่ายเงินค่าสินค้า/ค่าบริการ ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นิติบุคคล  ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ลงบัญชีได้ครับ