เอ็นพีเอการบัญชี

มนุษย์ 8 จำพวกกับการทำบุญ


มนุษย์ 8 จำพวกกับการทำบุญ

จำพวกที่ 1 (มนุษย์อันดับ 1)
มนุษย์จำพวกนี้จัดว่าเป็นเลิศของมนุษย์คือมีความคิด ความศรัทธา มีความตั้งใจอยู่ก่อนแล้วที่จะทำบุญเองด้วยความเลื่อมใส โดยที่ไม่ต้องมีผู้อื่นมาชักชวน ถึงเวลาทำบุญก็ทำเต็มที่ ดีใจที่ได้ทำบุญ อนุโมทนาสาธุการ ปิติปราโมทย์ในบุญกุศลอยู่เนือง ๆ สิ่งสำคัญคือ ปรารถนาให้ได้มรรค ผล นิพพาน ผลเจตนาในบุญกุศลเช่นนี้จัดว่าเป็นอันดับยอดเยี่ยม สามารถจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้ มนุษย์ก็ได้ ถ้าหากไปเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีฐานะร่ำรวย มั่งมีศรีสุข มีปัญญามาก หากได้เจริญพระกรรมฐาน ก็จะได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน มีพระโสดาบัน เป็นต้น

จำพวกที่ 2 (มนุษย์อันดับ 2)
มนุษย์จำพวกนี้ไม่ค่อยจะคิดการทำบุญไว้ล่วงหน้า แต่พอมีผู้อื่นมาชักชวนจึงทำ แล้วก็ทำเต็มที่ ดีใจที่ได้ทำบุญ และทุ่มเทเหมือนกัน ปรารถนาให้ได้มรรค ผล นิพพาน เหมือนกัน อานิสงค์ประเภทที่สองนี้ จะไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้ มนุษย์ก็ได้ หากไปเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีฐานะร่ำรวย มั่งมีศรีสุข มีปัญญามาก แต่ก็ร่ำรวย และมีปัญญาน้อยกว่พวกที่หนึ่งเช่นกัน หากได้เจริญวิปัสนากรรมฐาน ก็จะไ้ด้มรรค ผล นิพพาน เช่นกัน

จำพวกที่ 3 (มนุษย์อันดับ 3)
เป็นพวกที่มีความคิดทำบุญเอง โดยที่ไม่ต้องมีผู้อื่นมาชักชวน แต่เวลาทำบุญกลับมีใจเฉยๆ อานิสงค์ของพวกนี้ก็สามารถจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้ มนุษย์ก็ได้ หากไปเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีฐานะร่ำรวย มั่งมีศรีสุข มีปัญญาดีใช้ได้เหมือนกัน แต่ก็สู้พวกที่สองไม่ได้เช่นกัน หากออกเจริญพระกรรมฐานก็ได้ฌาน หากได้เจริญวิปัสนากรรมฐาน ก็จะไ้ด้มรรค ผล นิพพาน เพราะมีใจปรารถนา มรรค ผล นิพพาน เช่นกัน

จำพวกที่ 4 (มนุษย์อันดับ 4)
เป็นพวกที่ไม่คิดที่จะทำบุญ แต่พอมีมีผู้อื่นมาชักชวนจึงทำ แต่เวลาทำบุญกลับมีใจเฉยๆ ไม่แยแส ไม่ค่อยยินดี แต่ก็ปรารถนา มรรค ผล นิพพานเหมือนพวกที่สาม แต่ก็อานิสงค์สู้พวกที่สามไม่ได้ คือร่ำรวยน้อยกว่า ด้านปัญญาก็น้อยกว่าพวกที่สาม หากออกเจริญพระกรรมฐานก็ได้ฌาน หากได้เจริญวิปัสนากรรมฐาน ก็จะไ้ด้มรรค ผล นิพพาน เพราะมีใจปรารถนา มรรค ผล นิพพาน หมายถึงได้เกิดเป็นเทวดาหรือมนุษยืก็ย่อมได้

จำพวกที่ 5 (มนุษย์อันดับ 5)
เป็นพวกที่ความคิดทำบุญ เพราะชอบทำบุญ ขณะที่ทำก็ดีใจ ปลื้มใจ ชอบทำบุญเอง โดยที่ไม่ต้องมีใครมาชักชวน ทุ่มเทเต็มที่ในเรื่องทำบุญ แต่โอ้!แปลก กลับไม่ปรารถนา มรรค ผล นิพพานกับเขาเลย สาธุ มนุษย์ประเภทนี้จัดว่า ขาดปัญญา แต่ก็มีอานิสงค์เกิดเป็นเทวดาก็ได้ มนุษย์ก็ได้ หากไปเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีร่ำรวย มั่งมีศรีสุข แต่ขาดปัญญา หากออกเจริญพระกรรมฐานก็ไม่ได้ฌาน หากได้เจริญวิปัสนากรรมฐาน ก็จะไม่ได้มรรค ผล นิพพาน

จำพวกที่ 6 (มนุษย์อันดับ 6)
เป็นพวกไม่คิดทำบุญเอง แต่พอมีมีผู้อื่นมาชักชวนจึงทำ แล้วก็ทำจริงจังเหมือนกัน และดีใจในบุญ แต่ก็ไม่ปรารถนา มรรค ผล นิพพานกับเขาเลย สาธุ มนุษย์จำพวกนี้ก็ถือว่า ขาดปัญญาเหมือนกัน อานิสงค์ก็สามารถเกิดเป็นเทวดาก็ได้ มนุษย์ก็ได้ หากไปเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีร่ำรวย มั่งมีศรีสุข แต่ขาดปัญญา (คือมีความโง่ติดตัวเป็นสรณะ) หากออกเจริญพระกรรมฐานก็ไม่ได้ฌาน หากได้เจริญวิปัสนากรรมฐาน ก็จะไม่ได้มรรค ผล นิพพาน

จำพวกที่ 7 (มนุษย์อันดับ 7)
เป็นพวกที่ีความคิดทำบุญ โดยที่ไม่ต้องมีใครมาชักชวน แต่เวลาทำบุญกลับมีใจเฉยๆ ไม่ปรารถนา มรรค ผล นิพพานมนุษย์ประเภทนี้จัดว่า ขาดปัญญาเหมือนกัน แต่ก็มีอานิสงค์เกิดเป็นเทวดาก็ได้ มนุษย์ก็ได้ หากไปเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีร่ำรวย มั่งมีศรีสุข แต่ขาดปัญญา (โง่กว่าพวกที่หกหน่อยนึง)มนุษย์จำพวกนี้ถึงแม้หากออกเจริญสมถกรรมฐานก็ไม่ ได้ฌาน หากออกเจริญวิปัสนากรรมฐาน ก็จะไม่ได้มรรค ผล นิพพาน

จำพวกที่ 8 (มนุษย์อันดับ 8)
มนุษย์จำพวกนี้จัดเป็นประเภทที่บอกอาการได้ยากว่า เราจะคบดีหรือไม่น่าคบ เป็นพวกไม่คิดทำบุญเอง จะทำบุญได้สักครั้งก็ต้องมีคนมาหลอกล่อ(อาจมีของสมนาคุณ พวกเครื่องราง ของขลัง)แล้วจึงจะทำบุญ เวลาทำบุญกลับมีใจเฉยๆ ไม่ียินดี ไม่ปรารถนา มรรค ผล นิพพานกับเขาเลย ทำเพราะขัดไม่ได้ มนุษย์จำพวกนี้ก็ถือว่า ขาดปัญญา(โง่ติดดิน)