เอ็นพีเอการบัญชี

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาเอกของโลก


บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศาสดาเอกของโลก
เปรียบบุคคลในโลกนี้เสมือนบัว 4 เหล่า
โปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
โปรดภัททวัคคีย์ ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น
โปรดชฎิล 3 พี่น้อง อาทิตตปริยายสูตร
โปรดพระสารีบุตร และ พระมหาโมคคัลลานะ
โปรดพระพุทธบิดาและพระประยูรญาติ
โปรดพระนันทะ พาท่องสวรรค์
พระเทวทัตพยายามลอบปลงพระชนม์
โปรดพระพุทธบิดากระทั่งสำเร็จพระอรหันต์แล้วนิพพาน
แสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดา
โปรดเวรัญชพราหมณ์
โปรดอหิงสกะหรือองคุลิมาล
โปรดท้าวพกาพรหม
ทรงปลงอายุสังขาร
อาหารมื้อสุดท้ายจากนายจุนทะ
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน
พระพุทธเจ้า - มหาศาสดาโลก (ฉบับเต็ม)

 

หน้าต่อไป >>>>>