เอ็นพีเอการบัญชี

ผู้ใดปฏิบัติตามธรรม ผู้นั้นชื่อว่าได้สักการะบูชาเรา


ผู้ใดปฏิบัติตามธรรมอันชอบยิ่งนี้ ผู้นั้นจึงชื่อว่าได้สักการะบูชาเรา ด้วยการบูชาอันประเสิรฐแล้ว

“อานนท์ พุทธบริษัททั้งสี่ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทำสักการะบูชาด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายอันเป็นอามิส เช่นดอกไม้ ธูป เทียนเป็นต้น หาชื่อว่าบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันยิ่งไม่

อานนท์เอย ผู้ใดปฏิบัติตามธรรม ปฏิบัติอันชอบยิ่ง ปฏิบัติธรรมอันเหมาะสม ผู้นั้นแลชื่อว่าสักการะบูชาเราด้วยการบูชาอันยอดเยี่ยม”

https://www.youtube.com/watch?v=YOv2f19m3gs&index=7&list=PLWU8RodV9iy4ZLqUMnVpph-zrz_EaKHIp