เอ็นพีเอการบัญชี

นิมิตสีต่างๆ


นิมิตสีต่างๆ

สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่เห็นแสงสีต่างๆ ปรากฏขึ้นในสมาธินั้น พึงรู้ว่ากำลังก้าวหน้าขึ้นสู่สมาธิขั้นสูง (อัปปนาสมาธิ) แล้ว และรู้จัก สัญลักษณ์ที่แสดงออกมาทางอุคคหนิมิตและปฏินิมิตดังนี้คือ

1. แสงสว่างที่เริ่มปรากฏขึ้นรางๆ เหมือนท้องฟ้าใกล้รุ่ง (สังเกตให้ดีโดยเปรียบเทียบกับความมืดที่มองเห็นเมื่อหลับตาลงโดยไม่มี สมาธิ) แล้วพัฒนาสมาธิไปจนเห็นความสว่างมากขึ้นทุกทีๆ จนเจิดจ้าเต็มม่านตาแม้จะอยู่ในความมืดยามค่ำคืน ซึ่งนั่นก็คือการที่ผู้ปฏิบัติธรรมเริ่มพัฒนา ทิพพจักขุ อันเป็นหนึ่งในวิชา 3 ที่มีฌายีขึ้นในตนได้แล้ว ดังที่ตรัสเล่าว่า ทรงได้วิชชาและแสงสว่าง

2. เห็นสีน้ำเงินเต็มม่านตาหรือเป็นรูปร่างต่างๆ แสดงว่าอมตธาตุในพระพุทธศาสนา (รูปธาตุ อรูปธาตุ นิโรธาตุ) พร้อมที่จะเข้าสู่จิตธาตุของผู้ปฏิบัติธรรมแล้ว

3. เห็นสีน้ำเงินดวงใหญ่ นั่นคือการปรากฏขึ้นของพระจิตแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือแม้แต่อดีตพระพุทธเจ้านับไม่ถ้วนพระองค์ (อมิตตพุทธ)

4. เห็นจุดสีน้ำเงินเป็นจำนวนมาก คือสัญลักษณ์แห่งจิตพระอรหันต์ทั้งปวง ซึ่งบางครั้งก็รายล้อมพระจิตแห่งพระพุทธเจ้ามาโปรดผู้ปฏิบัติธรรมให้เห็นทาง สมาธิ

5. เห็นสีน้ำเงินมีเพชรอยู่ตรงกลาง หรือเป็นดวงเพชรสุกสกาวคือพระจิตแห่งองค์พระศิวะปฐมเทพ มาสำแดงให้เห็นพระมหากรุณาแห่งพระองค์

6. เห็นสีแดงสด คือพระจิตแห่งพระอุมาเทวี

7. เห็นสีอิฐหรือสีศิลาแดง คือพระจิตแห่งพระนารายณ์

8. เห็นสีชมพู คือพระจิตแห่งพระลักษมีเทวี เทพเจ้าแห่งสายน้ำหรือจิตแห่งพระพิฆเนศวร

9. เห็นสีทอง คือพระจิตแห่งท้าวมหาพรหม หรือพระจิตแห่งพระสุริยเทพ หรือพระจิตแห่งพระโมคคัลลาน์ (ผู้มีปฐมจุติจากพระสุริยะ) หากเห็นเป็นจุดสีทองเป็นอันมาก แสดงให้เห็นการลงมาโปรดของเทพยดาทั้งปวงอันเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ผู้ปฏิบัติ ธรรม

10. เห็นสีม่วงแดง คือพระจิตแห่งพระโพธิสัตว์กวนอิม