เอ็นพีเอการบัญชี

ธรรมที่ควรระลึกถึง


ธรรมที่ควรระลึกถึง
๑. พุทธานุสสติ ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าที่ีพระองค์ทรงเกื้อกูลแก่ผู้อื่น
๒. เมตตา แผ่ไมตรีจิตต์ คิดจะให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขทั่วหน้า
๓. อสุภะ พิจารณาร่างกายตนและผู้อื่นให้เห็นเป็นไม่งาม
๔. มรณัสสติ นึกถึงความตายอันจะมีแก่ตนเป็นธรรมดา