เอ็นพีเอการบัญชี

ของที่กินไม่รู้จักอิ่ม


ของที่กินไม่รู้จักอิ่ม

ปัญหา ของอะไรบ้าง ที่มนุษย์เสพแล้วไม่รู้จักอิ่ม ไม่รู้จักพอ ?

พุทธดำรัสตอบ “..... ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความอิ่มในการเสพสิ่ง ๓ อย่าง ไม่มี ๓ อย่างเป็นไฉน คือ

ในการเสพความหลับ ๑
ในการดื่มสุราและเมรัย ๑
ในการเสพเมถุนธรรม ๑

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความอิ่มในการเสพสิ่ง ๓ อย่างนี้แล ไม่มี ฯ”

อติตตสูตร ติ. อํ. (๕๔๘)
ตบ. ๒๐ : ๓๓๕ ตท. ๒๐ : ๒๙๒-๒๙๓
ตอ. G.S. I : ๒๓๔-๒๔๐