เอ็นพีเอการบัญชี

พระอานนท์ ผู้เลิศ 5 ประการ


พระอานนท์ ผู้เลิศ 5 ประการ

#พระอานนท์ เป็นสหชาติและพุทธอุปัฏฐากของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะผู้เลิศกว่าพระสาวกอื่นถึง 5 ประการและเป็นพหูสูต เนื่องจากเป็นผู้ทรงจำพระสูตรที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ และเป็นผู้ที่สาธยายพระสูตร จนทำให้ปฐมสังคายนาสำเร็จเรียบร้อย
     #สหชาติ คือ เกิดใน วัน เดือน ปีเดียวกัน กับเจ้าชายสิทธัตถะ

          พระอานนท์ได้รับการสรรเสริญจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นเอตทัคคะ (เลิศ) 5 ประการคือ
     1. มีสติ รอบคอบ
     2. มีคติ คือความทรงจำแม่นยำ
     3. มีความเพียรดี
     4. เป็นพหูสูต
     5. เป็นยอดของภิกษุผู้อุปัฏฐากพระพุทธเจ้า

#ต้นกำเนิดน้ำพระพุทธมนต์
          ปฐมเหตุ การสวดพระพุทธมนต์ และทำน้ำพระพุทธมนต์ ครั้งพุทธกาล  
          ที่มาของรัตนสูตร บทสวดช่วงวิกฤต ขับไล่ขจัดภัย สิ่งอัปมงคล ภัยเศรษฐกิจ และโรคภัย
 
#ทำความรู้จัก "รัตนสูตร"
          รัตนสูตรนี้บางทีก็เรียก รัตนปริต
เป็นพระสูตรสำคัญในพระไตรปิฎก ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสให้พระอานนท์เรียน แล้วเดินทำพระปริต ทำน้ำพระพุทธมนต์เป็นครั้งแรกเพื่อคุ้มครองป้องกันในเมืองเวสาลี เมื่อคราวเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ ใช้สวดขจัดภัยพิบัติ 3 ประการ 
1. จากโรคภัย 
2. จากอมนุษย์ 
3. จากเศรษฐกิจเสียหาย 

          พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์ว่า
"..ดูกร อานนท์ เธอจงเรียนรัตนสูตรนี้ แล้วเดินจาริกทำปริตร ไปในระหว่างกำแพงสามชั้นในนครเวสาลี.."
          แล้วตรัส "รัตนสูตร" ขึ้นในกาลครั้งนั้น ที่เรียกพระสูตรนี้ว่า
"รัตนะ" เพราะหมายถึง "พระรัตนตรัย" คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 

          ปฐมบทแห่งการสวดพระพุทธมนต์ และทำน้ำพระพุทธมนต์ (น้ำมนต์) ในปัจจุบัน 
          เมื่อพระอานนท์เรียนรัตนสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสประทานแล้ว ได้เอาบาตรศิลาของพระพุทธเจ้า ใส่น้ำถือไปยืนที่ประตูเมือง พลางรำลึกถึงพระคุณทั้งหลายของพระตถาคตเจ้า ตั้งแต่ทรงตั้งความปรารถนาพระโพธิญาณเป็นลำดับมา ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมี ความเพียร จนถึงทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตนสูตรและโลกุตรธรรม 9 ประการ แล้วยาตราเข้าไปภายในพระนคร

          #จุดประสงค์ของการสวดรัตนสูตร
เพื่อเป็นการขจัดภัยทั้ง 3 ประการตามที่ปรากฏในพระสูตร คือ
#ข้าวยากหมากแพง (ทุพภิกขภัย) 1
#ภูตผีปีศาจทำอันตราย (อมนุสภัย) 1
#โรคภัยไข้เจ็บ (โรคภัย) 1
ให้อันตรธานไปด้วยอานุภาพแห่งรัตนสูตรนี้