เอ็นพีเอการบัญชี
Placeholder

ของขวัญปีใหม่

ต้องระบุชนิด ประเภท ปริมาณ ไว้ในใบกำกับภาษีฉบับเดียวกัน

Placeholder

ขายแอร์พร้อมติดตั้ง

ขายสินค้าพร้อมติดตั้งไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

Placeholder

กระเช้าของขวัญ

เป็นภาษีซื้อต้องห้ามมิให้นำไปหักออกจากภาษีขาย

Placeholder

Make-เงินเดือน

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามเฉพาะส่วนที่จ่ายเกินสมควร

Placeholder

ขอคืนภาษี

พืชผลทางการเกษตร การขายสัตว์ทั้งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ปุ๋ย ยา ตำราเรียน

Placeholder

ผู้ขายไม่เปิดบิล

ผู้จ่ายเงินต้องจัดทำเอกสารหลักฐานพิสูจน์

Placeholder

ขายไม่เปิดบิลแต่นำภาษีซื้อมาเครดิต

ขายสินค้าไม่เปิดใบกำกับภาษี แต่เอาใบกำกับภาษีซื้อมาเครดิต

Placeholder

Make-ค่าใช้จ่าย

แก้ไขเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีเพื่อให้ผิดความเป็นจริง

Prev ...36 37 38 40 Next