เอ็นพีเอการบัญชี

หมายเหตุ


รายละเอียดทั่วไปควรทราบ

     หมายเหตุ รายละเอียดทั่วไปที่ควรทราบ
     1. บิลซื้อ+บิลขาย+บิลค่าใช้จ่าย  รวมกันแล้วไม่เกิน 40 บิล 1,000 บาท  กรณีเกิน 40 ไม่เกิน 70 ปรับเป็น 1,500 บาท  เดือนไหนไม่ถึง 40 ปรับลดลงมา 1,000 บาท
     2. บิลค่าใช้จ่ายหมายถึง บิลค่าน้ำมัน  ค่าอาหารเครื่องดื่ม  ใบสำคัญจ่ายเงินเดือน/ค่าแรง  ค่าเช่า  ค่าบริการต่างๆ  รวมถึงการคิดคำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินในแต่ละเดือน  การบันทึกฝากถอนเงินฝากธนาคาร  ถึงแม้ต้นปีจะรวบรวมส่งมาให้ครั้งเดียวก็ต้องนำมาบันทึกทีละเดือนเช่นเดียวกับค่าเสื่อมราคาครับ