เอ็นพีเอการบัญชี

หมายเหตุ


รายละเอียดทั่วไปควรทราบ

     หมายเหตุ รายละเอียดทั่วไปที่ควรทราบ
     1. บิลซื้อ+บิลขาย+บิลค่าใช้จ่าย  รวมกันแล้วไม่เกิน 40 บิล 1,000 บาท  กรณีเกิน 40 ไม่เกิน 70 ปรับเป็น 1,500 บาท  เดือนไหนไม่ถึง 40 ปรับลดลงมา 1,000 บาท
     2. บิลค่าใช้จ่ายหมายถึง บิลค่าน้ำมัน  ค่าอาหารเครื่องดื่ม  ใบสำคัญจ่ายเงินเดือน/ค่าแรง  ค่าเช่า  ค่าบริการต่างๆ  รวมถึงค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน  เป็นต้น