เอ็นพีเอการบัญชี

ผู้ขายไม่เปิดบิล


ผู้จ่ายเงินต้องจัดทำเอกสารหลักฐานพิสูจน์

ปัญหาเกิดจากผู้ซื้อ ซื้อสินค้านอกระบบซึ่งเป็นที่แน่ชัดว่าผู้ขายไม่สามารถออกเอกสารอะไรได้เลย ไม่ว่าจะเป็นบิลเงินสดหรือใบเสร็จรับเงิน ดังนั้นผู้ซื้อต้องจัดทำเอกสารหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่ามีการจ่ายเงินออกไปจริง ซึ่งกรมสรรพากรได้วางแนวทางการปฏิบัติมีดังนี้

1. ผู้ซื้อต้องจัดทำใบสำคัญจ่ายซึ่งมีสาระและเอกสารประกอบดังนี้
      1.1 ใบสำคัญจ่ายต้องระบุชื่อนามสกุลและที่อยู่ของผู้รับเงิน
      1.2 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขาย
      1.3 รายละเอียดของสินค้าหรือบริการ
      1.4 ลายเซ็นต์ของผู้รับเงิน
2. สำเนาเช็คขีดคร่อม (กรณีสั่งจ่ายเป็นเช็ค)
3. สำเนาใบฝากเงิน (กรณีผู้ซื้อนำเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขาย)

แค่นี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วครับ