เอ็นพีเอการบัญชี

การส่งเอกสาร


ส่งด้วยตนเองหรือใช้บริการแก๊ปไบค์

     การส่งเอกสารมี 2 วิธี
     วิธีที่ 1 ส่งด้วยตนเอง  ลูกค้าได้รับเอกสารคืนทุกเดือน
     วิธีที่ 2 ส่งทางไปรษณีย์ ลูกค้าจะไม่ได้รับเอกสารคืนนะครับ

     ไกลแค่ไหนไม่ใช่ปัญหา