เอ็นพีเอการบัญชี

การบันทึกทุนจดทะเบียนบริษัท


ควรบันทึกอย่างไรถึงจะถูกต้องที่สุด

          การบันทึกทุนจดทะเบียนบริษัท เอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกทุน (หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล + สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5))
          1.กรณีชำระเต็มจำนวน ให้ดูที่บอจ.5 ช่อง เงินที่ชำระแล้ว (1) จะระบุจำนวนเงินค่าหุ้นที่ชำระแล้ว 100.- บันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต  เงินสด/ธนาคาร   1,000,000
         เครดิต ทุน                          1,000,000
          2.กรณีชำระเพียงบางส่วน ในที่นี้สมมุติชำระ 25%  ให้ดูที่บอจ.5 ช่อง เงินที่ชำระแล้ว (1) จะระบุ 25.- บันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต  เงินสด/ธนาคาร      250,000
          ลูกหนี้ค่าหุ้น            750,000
         เครดิต ทุน                          1,000,000
หรือ
เดบิต  เงินสด/ธนาคาร      250,000
         เครดิต ทุน                            250,000