เอ็นพีเอการบัญชี

การตรวจนับสินค้าคงเหลือ


ผู้สอบบัญชีต้องเข้าร่วมสังเกตการณ์หรือไม่

     อีกหนึ่งคำถามที่ถามว่าทำไมผู้สอบไม่เข้าร่วมตรวจนับสินค้าด้วย
     ผู้สอบบัญชีต้องเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ เนื่องจากมาตรฐานการสอบบัญชีกำหนดให้ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องตรวจสอบรายการต่างๆในงบการเงิน
     อย่างไรก็ตามหากผู้สอบบัญชีไม่ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้า ผู้สอบบัญชีอาจใช้วิธีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือวิธีอื่นที่ทำให้ผู้สอบบัญชีมั่นใจได้ว่ามูลค่าและปริมาณสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดถูกต้อง