หมายเหตุประกอบงบการเงินหมายถึงอะไรค่ะ

รายละเอียด

หมายเหตุประกอบงบการเงินหมายถึงอะไรค่ะ หนูขอรบกวนแค่นี้นะค่ะ

โดย : อังคณา อีเมลล์ : aungkana_18@hotmail.com เมื่อ : 17 เมษายน 2553   [Edit] [Delete] [Home]

ความคิดเห็นที่ 1

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Notes to Financial Statement)

         ในขณะที่งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดแสดงข้อมูล โดยสรุปของกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินโดยทั่วไปสามารถเข้าใจได้ อย่างไรก็ตาม มีผู้ใช้งบการเงินบางกลุ่มต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับข้อมูล ที่ไม่ได้รวมไว้ในงบการเงินหลักทั้งสามประเภท ดังนั้น การบัญชีจึงกำหนดให้บริษัทต้องให้รายละเอียดสำหรับรายการที่แสดงไว้ในงบการเงินทั้งสามในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตัวอย่างของข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้แก่ นโยบายบัญชีที่บริษัทเลือกใช้ รายละเอียดของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นต้น การที่ผู้ใช้ข้อมูลในงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดจะเข้าใจงบการเงินทั้งสามได้ดี จำเป็นต้องเข้าใจหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างดี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ลงทุนและผู้ใช้งบการเงินโดยเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลในเรื่องต่างๆดังนี้

  1. เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดทำรายการในงบการเงิน และนโยบายการบัญชี
  2. การลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นรายงานบัญชี
  3. บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  4. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
  5. ภารผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดในภายหน้า
  6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
  7. ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีบริษัทย่อยและไม่ได้นำบริษัทย่อยใดมารวมในงบการเงินรวม ต้องชี้แจงเหตุผลถึงการไม่นำมารวม
  8. ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงิน ให้เปิดเผลรายละเอียด สินทรัพย์ของบริษัท
  9. รายการใด ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถึอหลักทรัพย์
โดย : npa อีเมลล์ : npa-account@hotmail.com เมื่อ : 17 เมษายน 2553 [Edit] [Delete] [Home]

หมายเหตุประกอบงบการเงินหมายถึงอะไรค่ะ
ร่วมตอบคำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ตอบ
อีเมลล์
รหัสผ่าน