การปรับปรุงบัญชี

รายละเอียด

ทำไมต้องปรับปรุงบัญชีด้วยทั้งที่เป็นมืออาชีพ

โดย : ปิยนุช อีเมลล์ : nus.piyanus@hotmail.com เมื่อ : 16 เมษายน 2553   [Edit] [Delete] [Home]

ความคิดเห็นที่ 1

    การปรับปรุงบัญชี : Adjusting Entries
 - จัดทำเพื่อปรับปรุงยอดบัญชีให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
 - ส่งผลให้งบแสดงผลการดำเนินงาน(งบกำไรขาดทุน)ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
 - ส่งผลให้งบแสดงฐานะทางการเงิน(งบดุล)ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
 - กิจการจะจัดทำรายการปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นงวดบัญชี

    ประเภทของรายการปรับปรุงบัญชีมี 7 ประเภทดังนี้
1. รายได้ค้างรับ
2. รายได้รับล่วงหน้า
3. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
4. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
5. ค่าเสื่อมราคา
6. วัสดุสิ้นเปลือง
7. หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ
 
โดย : npa อีเมลล์ : npa-account@hotmail.com เมื่อ : 16 เมษายน 2553 [Edit] [Delete] [Home]

การปรับปรุงบัญชี
ร่วมตอบคำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ตอบ
อีเมลล์
รหัสผ่าน