เงินสดย่อย

รายละเอียด
เงินสดย่อยคือะไรค่ะ
โดย : รุ่งทิพย์ อีเมลล์ : rungtip_tip@hotmail.com เมื่อ : 23 มีนาคม 2553   [Edit] [Delete] [Home]

ความคิดเห็นที่ 1

          สำหรับค่าใช้จ่ายรายการที่จ่ายจำนวนครั้งละเล็กๆ น้อยๆ ธุรกิจส่วนใหญ่จะเบิกเงินสดมาจำนวนหนึ่งแล้วแต่นโยบายของกิจการซึ่งเงินจำนวนนี้เรียกว่า “ เงินสดย่อย “ (petty cash) เป็นเงินที่กิจการเบิกมาให้พนักงานคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้รักษาเงินสดย่อย“ (petty cashier) ซึ่งอาจเป็นพนักงานบัญชีมอบหมายทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลและจ่ายเงินให้กับผู้มาขอเบิกเงินสด

         การกำหนดวงเงินสดย่อยที่จัดตั้งขึ้นจำนวนเงินที่นำมาตั้งเป็นวงเงินสดย่อยขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทว่าจะกำหนดไว้เท่าใด ซึ่งโดยปกติแล้วจะกำหนดให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็น 15 วัน หรือ 1 เดือน เป็นต้น

        การเบิกจ่ายจากเงินสดย่อยผู้มาขอเบิกจะต้องมีเอกสารหรือหลักฐานในการจ่ายเงิน และผู้รักษาเงินสดย่อยจะต้องทำหลักฐานการจ่ายเงินที่เรียกว่าใบสำคัญเงินสดย่อย (Petty Cash Voucher) เพื่อเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินของผู้รักษาเงินสดย่อย เพราะในวงเงินสดย่อยนั้นเงินสดที่เหลืออยู่ในมือ เมื่อรวมกับหลักฐานในการจ่ายเงินแล้วจะต้องเท่ากับวงเงินสดย่อย ส่วนในการบันทึกบัญชี การเบิกจ่ายจากเงินสดย่อยพนักงานบัญชีไม่ต้องบันทึกบัญชี แต่จะบันทึกก็ต่อเมื่อผู้รักษาเงินสดย่อยนำใบสำคัญมาเบิกชดเชยเท่านั้น การเบิกชดเชยเงินสดย่อยทดแทนที่ได้จ่ายไปเมื่อเงินสดย่อยที่เหลืออยู่มีจำนวนลดลงหรือถึงวันที่จะต้องเบิกชดเชย ผู้รักษาเงินสดย่อยจะรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ มาเบิกชดเชย ในขั้นตอนนี้จะบันทึกบัญชี

        การเพิ่มวงเงินสดย่อยกรณีที่เงินสดย่อยที่ตั้งไว้มีจำนวนน้อยเกินไปทำให้ผู้รักษาเงินสดย่อยมาเบิกชดเชยบ่อยครั้ง กิจการอาจเพิ่มวงเงินสดย่อยให้สูงขึ้น

        การลดวงเงินสดย่อยกรณีที่วงเงินสดย่อยที่ตั้งไว้สูงเกินไปกิจการอาจลดวงเงินสดย่อย โดยจะเรียกเงินคืนจากผู้รักษาเงินสดย่อย หรืออาจจะหักจากยอดเงินที่ผู้รักษาเงินสดย่อยมาขอเบิกชดเชยการบันทึกบัญชีดังนี้ การปรับปรุงเมื่อวันสิ้นงวดเมื่อสิ้นงวดบัญชี ผู้รักษาเงินสดย่อยจะนำใบสำคัญที่อยู่ในมือไปเบิกชดเชยให้หมด แต่ถ้ามีใบสำคัญที่ยังไม่ได้เบิกในวันสิ้นงวด พนักงานบัญชีก็ต้องปรับปรุงรายการในสมุดรายวันทั่วไปเพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดนั้น เพื่อให้เงินสดย่อยที่เหลืออยู่ในมือเท่ากับจำนวนเงินสดย่อยที่แสดงในงบดุล

โดย : npa-account อีเมลล์ : npa-account@hotmail.com เมื่อ : 23 มีนาคม 2553 [Edit] [Delete] [Home]

เงินสดย่อย
ร่วมตอบคำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ตอบ
อีเมลล์
รหัสผ่าน