การจัดตั้งสมาคม

รายละเอียด

มีลูกค้าต้องการให้จัดตั้งสมาคม ลักษณะของเป็นคนพิการ เพื่อดำเนินการเรื่องของการจัดสรรสลากกินแบ่ง

ควรต้องดำเนินการอย่างไร

โดย : ณุวภา อีเมลล์ : npa.krathaumbaen@gmail.com เมื่อ : 24 เมษายน 2555   58.9.116.50 [Edit] [Delete] [Home]

ความคิดเห็นที่ 1

          การจัดตั้งสมาคมและมูลนิธิจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ สมาคมต้องมีข้อบังคับ และมูลนิธิจะต้องมีตราสาร   โดยมีข้อความที่กำหนด  เช่น  จะต้องมีชื่อ  วัตถุประสงค์ และสำนักงานของสมาคมและมูลนิธิ มูลนิธิจะต้องมีทรัพย์สินเป็นกองทุนเริ่มแรก มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีเงินสดไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท
          ในการจัดตั้งสมาคมและมูลนิธิ จะต้องขออนุญาตจัดตั้งต่อทางราชการ ในกรุงเทพมหานคร ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว    สมาคมต้องยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมาคมเป็นนิติบุคคลต่อกรมตำรวจ  และจดทะเบียนมูลนิธิเป็นนิติบุคคลต่อกรุงเทพมหานคร  ในต่างจังหวัด ยื่นคำร้องขออนุญาตจัดตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
  
          การจัดตั้งมูลนิธิและสมาคมมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้
                  2.1) การจัดตั้งมูลนิธิตามกฎหมายมีขั้นตอนดังนี้คือ
                    (ก) มีกรรมการของมูลนิธิประกอบด้วยบุคคลอย่างน้อยสามคน เป็นผู้ดำเนินกิจการของมูลนิธิ
                    (ข) มีข้อบังคับของมูลนิธิอย่างน้อยต้องมีชื่อมูลนิธิ วัตถุประสงค์ที่ตั้ง ทรัพย์สินของมูลนิธิขณะจัดตั้ง ข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการสำหรับทรัพย์สินของมูลนิธิต้องมีเงินทุนรวมไม่น้อยกว่า
500,000 บาท ขึ้นไปหรือเป็นเงินสดจำนวน 200,000 บาท และมีหลักทรัพย์จำนวนเงิน 300,000 บาท
รวมกันก็ได้
                    (ค) การขอจดทะเบียนให้ผู้ขอจัดตั้งมูลนิธิยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่สำนักงานของมูลนิธิตั้งอยู่
                    (ง) ในคำขอต้องระบุเจ้าของทรัพย์สินและรายการทรัพย์สินที่จะจัดสรรสำหรับมูลนิธิ รายชื่อที่อยู่ของกรรมการมูลนิธิทุกคน
                    (จ) เมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอแล้วเห็นว่า วัตถุประสงค์ของมูลนิธิเพื่อการกุศลสาธารณะ 
การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษาหรือเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่น โดยมิได้มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน และไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ และรายการซึ่งจดแจ้งในคำขอหรือข้อบังคับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ และผู้จะเป็นกรรมการนั้นมีฐานะและความประพฤติเหมาะสม นายทะเบียนก็จะรับจดทะเบียนและออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนให้แก่มูลนิธินั้น และประกาศจัดตั้งมูลนิธิในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
                    (ฉ) มูลนิธิทีได้จดทะเบียนแล้ว มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
                  2.2) การจัดตั้งสมาคม
                    (ก) ผู้จะเป็นสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนร่วมกัน
                    (ข) ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องที่ที่สมาคมนั้นตั้งอยู่
                    (ค) แนบข้อบังคับของสมาคม รายชื่อ ที่อยู่และอาชีพของผู้จะเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10
คน และรายชื่อและอาชีพของผู้จะเป็นกรรมการของสมาคม
                    (ง) วัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อกระทำการใดๆ อันมีลักษณะต่อเนื่องร่วมกัน มิใช่เป็นหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน
                    (จ) เมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอจดทะเบียนพร้อมทั้งข้อบังคับแล้ว เห็นว่าคำขอและข้อบังคับถูกต้องและวัตถุประสงค์ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไม่เป็นอันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่งคงของรัฐ และรายการซึ่งจดแจ้งในคำขอหรือข้อบังคับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผู้จะเป็นกรรมการของสมาคมนั้นมีฐานะและความประพฤติเหมาะสมในการดำเนินการให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนและออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนให้แก่สมาคมนั้น และประกาศการจัดตั้งสมาคมในราชกิจจานุเบกษา
                    (ฉ) สมาคมที่ได้จดทะเบียนแล้วมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
                  2.3) การจดทะเบียนมูลนิธิหรือสมาคมอีกแบบหนึ่งคือ สมาคมการค้าหรือหอการค้ามีวิธีการจด ทะเบียนและรายละเอียด เช่นเดียวกับข้อ 2.2) แต่ต้องนำไปจดทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ที่ มูลนิธิหรือสมาคมนั้นตั้งอยู่ในเขต
                  2.4) ระยะเวลาในการดำเนินการขอจดทะเบียน ทั้งสองประเภทประมาณ 60 วัน

โดย : npa อีเมลล์ : npa-account@hotmail.com เมื่อ : 24 เมษายน 2555 [Edit] [Delete] [Home]

การจัดตั้งสมาคม
ร่วมตอบคำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ตอบ
อีเมลล์
รหัสผ่าน