เอ็นพีเอการบัญชี

การจ้างผู้สูงอายุ สามารถนำรายจ่ายไปหักภาษีได้ 2 เท่า


การจ้างผู้สูงอายุ สามารถนำรายจ่ายไปหักภาษีได้ 2 เท่า

การจ้างผู้สูงอายุ สามารถนำรายจ่ายไปหักภาษีได้ 2 เท่า

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๙๐) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สูงอายุที่มีอายุหกสิบปีขื้นไป
>>http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg290.pdf