เอ็นพีเอการบัญชี

สรรพสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยง


สรรพสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยง

     สรรพสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปล้วนเป็นอนิจจัง  ผู้ถึงสัจจะธรรมย่อมวางเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายแม้ต้องพลัดพรากจากของรัก  ต่างจากการเข้าใจตรงที่ทำใจไม่ได้เมื่อต้องพลัดพรากจากของรักก็ตาม