เอ็นพีเอการบัญชี
Placeholder

ใบกำกับภาษีซื้อ แต่ต้องไม่เกิน 6 เดือน

ภาษีซื้อที่มิได้นำไปหักในการคำนวณภาษีในเดือนภาษีเพราะมีเหตุจำเป็น

Placeholder

งบบริษัทต้องภายใน 120 วัน

ต้องนำเสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี

Placeholder

ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

Placeholder

บัญชีชุดเดียว SMEs

พระราชกำหนดนี้ไม่ใช่การนิรโทษกรรมทางภาษี

Placeholder

ยื่นงบกรมพัฒนาธุรกิจ (สบช.3) เป็นปีแรก

ใครยื่นก่อนเมษายนรอดไป ใครยื่นช่วงเดือนพฤษภาคมจะมีปัญหาอย่างมาก

Placeholder

ฐานภาษีการให้บริการนำเที่ยว

คิดเอาจากนักท่องเที่ยวทั้งหมดมาเป็นมูลค่าของฐานภาษี

Placeholder

จ้างทำของช่องโหว่ที่กิจการใช้เลี่ยงภาษี

ไม่มีการทำสัญญา แม้เพียงวาจาก็สามารถตกลงกันได้

Placeholder

ขายสินค้าให้กับบริษัทในต่างประเทศ

แต่ส่งสินค้าให้ลูกค้าในเขตอุตสาหกรรมส่งออก

Prev ...22 23 24 26 27 28 Next ...