เอ็นพีเอการบัญชี

ใบกำกับภาษีที่มีเอกสารอื่นๆ


ให้ใบกำกับภาษีอยู่ด้านบนเสมอ

     ใบกำกับภาษีซื้อที่มีทั้งใบเสร็จรับเงิน ใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อแนบมาด้วย  ให้จัดเรียงเอกสารโดยใบกำกับภาษีอยู่ด้านบนเสมอ  ส่วนเอกสารต่างๆให้แนบท้ายใบกำกับภาษีนั้นๆ

     ส่วนใบกำกับภาษีขายให้ทำเช่นเดียวกับใบกำกับภาษีซื้อ  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย