เอ็นพีเอการบัญชี

โพมินข่อง เนื้อว่าน แปรเป็นพระธาตุ


อายุได้เพียง 7 ขวบก็สำเร็จอรหันต์

     โพมินข่องเนื้อว่าน ที่สร้างโดยครอบครัวปฏิมาประกรณ์และครอบครัวอารีมา แปรเป็นพระธาตุ เป็นเรื่องที่แปลกและเหลือเชื่อสำหรับคนที่ไม่รู้จักพ่อปู่โพมินข่อง แต่คนที่รู้จักพ่อปู่โพมินข่อง จะเข้าใจในเรื่องนี้ดี

     ในอดีตกาลครั้งองค์สมณะโคดมเจ้า ทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ครานั้นอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวาของพระพุทธองค์ คือ พระโมคคัลลานะ ผู้เลิศในอิทธิฤทธิ์ และพระสารีบุตรผู้เลิศในปัญญา

ณ แคว้นพาราณสี ปรากฏเด็กน้อยนามว่า ชินนะ (ปู่สิงขรหรือปู่โพมินข่อง) บุตรของมะติโตพราหมณ์ และนางยะถานาพราหมณ์ โคตรบัญจะระ เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแห่งองค์พระศาสดาแต่ครั้งเยาว์วัย ได้บวชเป็นสามเณร และเป็นศิษย์ของพระโมคคัลลานะ

สามเณรชินนะ ทรงภูมิปัญญาเป็นที่เฉลียวฉลาดเป็นยิ่ง ศรัทธาในการบิณฑบาตอย่างสงบขยันหมั่นเพียรเป็นนิจ ครั้นอายุได้เพียง 7 ขวบก็สำเร็จอรหันต์ อ่านต่อ