เอ็นพีเอการบัญชี

แกร็บแท็กซี่ แกร็บไบค์


ควรบันทึกบัญชีอย่างไร

     ค่าบริการแกร็บแท็กซี่ และ ค่าบริการแกร็บไบค์  ควรบันทึกบัญชีอย่างไรเช่นจะลงเป็นค่าใช้เบ็ดเตล็ด หรือ ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ หรือ ค่าจ้างเหมาจ่าย 
     ถ้าใช้บริการแกร็บแท็กซี่ และ บริการแกร็บไบค์ ครั้งสองครั้งหรือเป็นครั้งคราวควรลงเป็นเบ็ดเตล็ด  แต่ถ้าใช้บ่อยครั้งแล้วมีบิลจาก  บจ.แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) เรียกเก็บค่าบริการ  ควรลงเป็นจ้างเหมาจ่ายชัดเจนกว่าครับ