เอ็นพีเอการบัญชี

เอกสารจำนวนมาก


แยกแต่ละ Supplier

     กรณีธุรกิจขนส่งที่มีบิลจำนวนมาก  ให้สรุปยอดแต่ละ Supplier  แล้วทำจ่ายครั้งเดียวโดยจัดทำใบสำคัญจ่ายปะหน้า  นำไปบันทึกผ่านรายการที่สมุดสำคัญจ่าย  อธิบายรายการดังนี้ตัวอย่างเช่น  จ่ายค่านำ้มันรถ-ปตท.เป็นต้น  เหมือนทำจ่ายชำระหนี้ลองปรับใช้กับรับชำระหนี้ได้ครับ
     ใช้ได้กับธุรกิจที่ไม่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้นนะครับ