เอ็นพีเอการบัญชี

เงินทดรองจ่าย


เงินให้กู้ยืมกรรมการหรือเงินให้กู้ยืมพนักงาน

      เงินทดรองจ่าย  จ่ายเพื่อจัดเลี้ยงปีใหม่  เพื่อทริปพนักงาน  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่รัฐหรือเอกชนที่เราเรียกว่าใต้โต๊ะหรือสินบนหรือเงินกินเปล่า  ลงบัญชีได้หรือเปล่า
      การทำบัญชีชุดสรรพากรไม่ควรตั้งเงินทดรองจ่ายหากไม่สามารถนำเอกสารหลักฐานมาเคลียร์ได้  ท้ายสุดผู้สอบก็ปรับเข้าเงินให้กู้ยืมกรรมการหรือเงินให้กู้ยืมพนักงาน
      แต่บัญชีชุดภายในควรบันทึกไว้เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายแต่ละครั้งคราว