เอ็นพีเอการบัญชี

สินค้าไม่ตรงกับรายงาน


ถือว่าสินค้าที่ขาดไปนั้นได้ขายไปแล้ว

ไม่ว่าจะนำไปใช้เอง แจก แถม ตัวอย่าง ทดลองใช้

 

          กรณีตรวจนับสินค้าไม่ตรงกับรายงานปรากฏว่า สินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบตาม มาตรา 87(3) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ว่าจะนำไปใช้เอง แจก แถม ตัวอย่าง ทดลองใช้ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดโดยเหตุสุดวิสัย ต้องถือว่าสินค้าที่ขาดไปนั้นได้ขายไปแล้วตามมาตรา 77/1(8)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร และต้องเสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินภาษี ซึ่งคำนวณจากมูลค่าของฐานภาษีตามราคาตลาดของสินค้าในวันที่ตรวจพบตามมาตรา 79/3(3) และมาตรา 89(10) แห่งประมวลรัษฎากรทั้งนี้