เอ็นพีเอการบัญชี

สำเนาเอกสาร


เมื่อผู้สอบบัญชีขอตรวจสอบ

     กรณีคืนเอกสารให้ลูกค้าทุกเดือน  สาขาควรสำเนาเอกสาร ใบกำกับภาษีขาย ใบกำกับภาษีซื้อ บิลค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่งคืนให้ลูกค้า เมื่อผู้สอบบัญชีขอตรวจสอบ