เอ็นพีเอการบัญชี

มูลนิธิหรือสมาคม


จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายเป็นนิติบุคคล

      มูลนิธิหรือสมาคมที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร
     ดังนั้น มูลนิธิหรือสมาคมจึงต้องจัดทำบัญชีที่สะท้อนให้เห็นถึงการเสียภาษีดังกล่าว และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการของมูลนิธิหรือสมาคมจึงควรจัดทำงบดุล บัญชีรายได้ บัญชีรายจ่ายไว้ให้ตรวจสอบได้ด้วย 
     และในกรณีที่มูลนิธิหรือสมาคมจะยื่นคำขอเป็นองค์การสาธารณกุศลเพื่อรับยกเว้นภาษี มูลนิธิหรือสมาคมจะต้องส่งงบดุล บัญชีรายได้ รายจ่าย ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว(ผู้สอบบัญชีในที่นี้หมายถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 3 ปี เพื่อประกอบการพิจารณาของกรมสรรพากร
     เป็นนิติบุคคลทางภาษี  ดังนั้นต้องยื่นแบบแสดงการเสียภาษีตามแบบ ภงด. 55  ภายใน 150 วัน
    
หน้าที่ของมูลนิธิหรือสมาคมที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล