เอ็นพีเอการบัญชี

บริษัท ผู้สอบต้องรับรองภายใน 120 วัน


นำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผุ้ถือหุ้น (บอจ.5) ภายใน 15 วัน

     บริษัท ผู้สอบต้องรับรองภายใน 120 วัน
1.ต้องนำงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว เสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ ภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี
2.ต้องส่งงบการเงินต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่
3.ต้องนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผุ้ถือหุ้น (บอจ.5) ภายใน 15 วัน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น