เอ็นพีเอการบัญชี

นำเข้าปลาหมึกแช่แข็ง


ได้ผ่านความร้อนให้มีสภาพกึ่งสุกกึ่งดิบ

     กรณีนำเข้าปลาหมึกแช่แข็งที่ได้ผ่านความร้อนให้มีสภาพกึ่งสุกกึ่งดิบ แล้วนำไปแช่แข็งและบรรจุหีบห่อ เป็นการนำสินค้ามาแปรรูปหรือแปรสภาพเป็นอาหารหรือสินค้าอื่นแล้ว มิใช่เป็นการรักษาสภาพไว้ เพื่อมิให้เสียเป็นการชั่วคราวในระหว่างขนส่ง หรือรักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสียเพื่อการขายปลีกหรือขายส่ง
     จึงไม่เข้าลักษณะเป็นสินค้าตามมาตรา ๘๑ (๑) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร การนำเข้าปลาหมึกแช่แข็งของบริษัทฯ จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๘๑ (๒) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร