เอ็นพีเอการบัญชี

คูปองทางด่วน


ลงบัญชีได้หรือไม่ได้อ่านกันเลยครับ

          คูปองทางด่วน ลงบัญชีได้หรือไม่ได้อ่านกันเลยครับ  หากถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ลงได้หมดครับ

          เรามาทำความเข้าใจเบื้องต้นตรงนี้ก่อนนะครับ  เรื่องลงได้หรือลงไม่ได้เพราะอะไร เรามาดูที่บิลกันก่อนว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งนำมาใช้ได้ทุกกรณีถึงแม้จะเป็นใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสดก็ตาม
     1. คำว่า "ใบกำกับภาษี" ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
     2. ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการ
     3. ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
     4. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี)
     5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
     6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าและหรือของบริการให้ชัดแจ้ง
     7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
     8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด