เอ็นพีเอการบัญชี

ขายสินค้า


ออกใบกำกับภาษีตอนไหน

     ขายสินค้าและการให้บริการ ออกใบกำกับภาษีตอนไหน

     การขายสินค้า ให้ความรับผิดชอบเกิดขึ้นเมื่อส่งมอบสินค้าเว้นแต่กรณีที่ได้มีการกระทำดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน

1.1  มีการโอนกรรมสิทธิ์สินค้าแล้ว
1.2  ได้รับชำระค่าสินค้าแล้ว 
1.3  ได้ออกใบกำกับภาษีแล้ว     

     การให้บริการ ให้ความรับผิดชอบเกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระค่าบริการเว้นแต่กรณีที่ได้มีการกระทำดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน

2.1  ได้ออกใบกำกับภาษีแล้ว 
2.2  ได้ใช้บริการแล้วไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอื่น  เป็นต้น