เอ็นพีเอการบัญชี

ก่อสร้างและตกแต่งภายในโครงการ


เป็นสินทรัพย์ประเภทไหน

          ก่อสร้างและตกแต่งภายในโครงการ เป็นสินทรัพย์ประเภทไหน........
          หากก่อสร้างเป็นอาคารคิดค่าเสื่อม 20 ปี (5%) หากตกแต่งภายในโดยมีอาคารอยู่แล้วคิดค่าเสื่อม 5 ปี (20%)  ดังนั้นการตีความว่าเป็นสิ่งก่อสร้าง (อาคาร) หรือตกแต่งภายในให้พิจารณาจากสัญญาว่าจ้างและสัญญาเช่าพื้นที่เป็นหลัก
          หากสัญญาว่าจ้างระบุเป็นสิ่งก่อสร้าง (อาคาร) เมื่อเลิกกิจการหรือมีเหตุต้องปิดบริษัท สินทรัพย์ดังกล่าวต้องเปิดขายโดยยึดราคากลาง  จะขายต่ำกว่าราคาทุนไม่ได้  โดยต้องรับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่มตามมูลค่าของสินทรัพย์นั้นๆ