เอ็นพีเอการบัญชี

การออกเลขที่เอกสาร การ run nubber


ที่จะนำไปใช้คุมเอกสารแต่ละประเภท

     การออกเลขที่เอกสาร ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรตายตัว ขึ้นอยู่กับองค์กรที่จะนำไปใช้คุมเอกสารแต่ละประเภท ส่วนการ run nubber นำไปใช้ควบคุมการออกเลขที่เอกสารเพื่อป้องการความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นทั้งปวง
     ตัวอย่าง  201908001  2019 หมายถึงปี,  08 หมายถึงเดือน,  001  หมายถึงลำดับเอกสารที่เกิดขึ้น  ถ้าเปิดบิลข้ามจะรู้ทันทีว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแล้ว 
     ดังนั้นการ run nubber จึงควรอยู่ท้ายการออกเลขที่เอกสารเสมอซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก