เอ็นพีเอการบัญชี

การลงค่าทำบัญชีและค่าสอบบัญชี


ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบภาษีนำส่งและค่าจัดทำแบบภงด.3

          การลงค่าทำบัญชีและค่าสอบบัญชี  ทางสนง.บัญชีจะลงให้ตอนสิ้นปีหรือสิ้นรอบบัญชีเพียงครั้งเดียวโดยไม่ลงรายเดือน  ลูกค้าเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการถูกหัก ณ ที่จ่าย  รับภาระเรื่องภาษีนำส่ง  และจัดทำแบบภงด.3  เอง อ้างถึง นโยบาย / กฎระเบียบ / ข้อบังคับ (7)