เอ็นพีเอการบัญชี

การลงค่าทำบัญชีและค่าสอบบัญชี


ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบภาษีนำส่งและค่าจัดทำแบบภงด.3

          การลงค่าทำบัญชีและค่าสอบบัญชี  ทางสนง.บัญชีจะลงให้ตอนสิ้นปีหรือสิ้นรอบบัญชีเพียงครั้งเดียวโดยไม่ลงรายเดือน  ซึ่งลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบภาษีนำส่งและค่าจัดทำแบบภงด.3  โดยทางสนง.บัญชี  จะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการถูกหัก ณ ที่จ่ายให้เพื่อแบ่งเบาภาระลูกค้า อ้างถึง นโยบาย / กฎระเบียบ / ข้อบังคับ (7)